RyhmätyönohjausTyönohjausryhmässä työskentely on tavoitteellista, vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa muiden kanssa. Ryhmä voidaan muodostaa työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä, tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai esimerkiksi yksinyrittäjiä.


Ryhmätyöskentelyssä vaihtoehtoisten ajattelutapojen ja näkemysten määrä moninkertaistuu. Toisten kokemuksista on mahdollisuus oppia ja suhteuttaa omia kysymyksiään muiden osallistujien vastaaviin tilanteisiin. Ryhmätyönohjauksessa toimii myös vertaistuki tavoitteellisen ja ohjatun yhdessä pohtimisen - reflektoinnin - puitteissa. Ryhmätyöskentely on täysin luottamuksellista ja kaikkia ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmässä käsitellyistä asioista.

Työnohjausryhmän koko on 3 - 6 henkilöä. Työnohjausistuntojen lukumäärä määräytyy ryhmän sille asettamista tarpeista ja tavoitteista käsin. Tapaamiset sovitaan toteutettavaksi esim. 2-3 viikon välein 1,5 tai 2 tunnin ajan.

Ryhmätyönohjauksesta laaditaan työnohjaussopimus, johon kirjataan mm. ryhmän yhteiset päämäärät työskentelylleen. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen laatii itselleen henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteita ja niiden tarkentamista ja toteutumista tarkastellaan säännöllisissä väliarvioinneissa työnohjausprosessin aikana sekä sen lopuksi.


Ryhmätyönohjauksesta sanottua:

"Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja suhteuttaa myös omia työhuolia. Usein omaan työyhteisöön kuulumattomien kanssa voi puhua vapaammin, koska vakiintuneet työroolit eivät ole esteenä."